Leader Coördinator Utrecht Oost

 • Full Time
 • Utrecht

DE OPDRACHT

Wie zijn wij

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Leefomgeving

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal landelijk gebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, natuur, landschap, bodem, water, milieu en landbouw. Ons doel is een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een duurzame leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hart van de Heuvelrug.

Het team projectleiders

In de matrixorganisatie van de provincie Utrecht, val je binnen het team van projectleiders (PL2, formele leidinggevende) van het Domein Landelijke leefomgeving. In dit Domein werk je in het programma Agenda Vitaal Platteland in de projectgroep POP3. De inhoudelijk invulling van de werkzaamheden van de LEADER-coördinator wordt aangestuurd vanuit de LAG (Lokale Actie Groep) binnen de kaders zoals deze zijn gesteld in de opdrachtverlening.

LEADER Utrecht Oost

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling’. Zowel inwoners, organisaties, ondernemers als overheden kunnen bij LEADER een aanvraag voor subsidie indienen en een financiële bijdrage vragen voor hun project. Het doel van LEADER is het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw. In Nederland zijn twintig LEADER-gebieden, waarvan twee in de provincie Utrecht. Dit zijn actieve en lokaal betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied.

Voor beide gebieden zoeken we een coördinator. LEADER Utrecht Oost is het Europees programma voor plattelandsontwikkeling in het oostelijk deel van de provincie Utrecht. En LEADER Weidse Veenweide voor het westelijk deel van de provincie Utrecht.

Lokale Actiegroep LEADER Utrecht Oost

De uitvoering van LEADER in Utrecht Oost, maar ook de uitvoering van LEADER Weidse Veenweide is in handen van elk een Lokale Actie Groep (LAG): een groep actieve en betrokken mensen die wonen, werken en/of ondernemen in het gebied. De LAG is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van LEADER-aanvragen. Ze is daarvoor door de provincie Utrecht ingesteld als adviescommissie van het college van Gedeputeerde Staten.

Binnen LEADER Utrecht Oost wordt naast de LAG gewerkt met twee onderliggende Plaatselijke Groepen (PG’s): één groep in de Vallei en één groep in Heuvelrug & Kromme Rijn. Waar de LAG met name verantwoordelijk is voor de uitvoering en besluitvorming, hebben de PG’s vooral een aanjagende en verbindende rol: zij functioneren als actieve en aanjagende streeknetwerken en sporen initiatieven op.

Wat ga je doen

Als LEADER-coördinator stimuleer je innovatieve initiatieven die van onderop tot stand komen en een belangrijke sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren aan de lokale economie van het Utrechtse platteland.

Je bent samen met de Lokale Actie Groep (LAG) het gezicht naar buiten toe.

Daarnaast ben je een belangrijke schakel tussen de (potentiële) subsidieaanvragers in het gebied en de provincie Utrecht, de subsidieverstrekker.

Uitgangspunt bij je werkzaamheden is de LEADER Ontwikkelingsstrategie (LOS), deze wordt de komende twee jaar voortgezet en blijft van kracht. In het kader van het POP3+ programma wordt het LEADER verlengd met  twee jaren: 2021 en 2022. Voor deze twee jaren zoeken wij een coördinator.

Je voert de volgende werkzaamheden uit:

Aanjaagrol:

 • Samen met de leden van de LAG en in het bijzonder met de voorzitter van de LAG verbindt de LEADER-coördinator partijen, slaat bruggen en is voortdurend op zoek naar (nieuwe) samenwerkingsvormen. Hij /zij vangt alle relevante signalen op die kansen bieden voor goede projecten en processen binnen de thema’s van de Lokale ontwikkelingsstrategie en stimuleert op creatieve wijze dat deze kansen, zodat deze worden opgepakt en uiteindelijk leiden tot daadwerkelijke subsidieaanvragen.
 • De LEADER-coördinator denkt mee met de initiatiefnemers, geeft advies, legt contacten, zoekt andere financieringsbronnen, organiseert netwerkbijeenkomsten, stimuleert samenwerking binnen het gebied; kortom, vervult een de rol van ‘aanjager, verbinder en ondersteuner’
 • Nazorg aan subsidieontvangers die binnen POP3 LEADER in de periode 2016-2020 subsidie hebben ontvangen: delen van output uit projecten binnen het LEADER-netwerk.

Secretarisrol:

 • Je zorgt voor de agendavoorbereiding en verslaglegging van de LAG-vergaderingen (ca. 5x per jaar);
 • Je ondersteunt ‘aanjagers’ (LAG-leden) in hun LEADER-gerichte activiteiten;
 • Je bereidt waar nodig werksessies voor;
 • Je bent samen met de voorzitter aanspreekpunt binnen de LAG voor organisatie en communicatie.
 • Je organiseert communicatie- en netwerkactiviteiten;
 • Je onderhoudt de website;
 • Je werkt indien nodig samen met andere LEADER-gebieden.

Planning & control:

 • Je beheer dossiers, en houdt het (inhoudelijk en financieel) overzicht;
 • Je draagt zorg voor monitoring;
 • Je stelt rapportages en evaluaties op.
 • Je communiceert deze gegevens met de contactpersoon van de Provincie. Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland. De Lokale Actiegroep stuurt je werkzaamheden inhoudelijk aan.

 

Wat verwachten wij

Je bent een enthousiaste coördinator die in staat is mensen en partijen aan je te verbinden. Je hebt kennis van procedures en regelgeving en bent bekend met het subsidie-instrument. Je bent communicatief en geeft niet snel op.

EISEN EN WENSEN

Deze opdracht sluit 31 maart 2021 11:00 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen

 • Eis 2: De aangeboden kandidaat is akkoord: a) dat deze opdracht voor gemiddeld 20 uur per week wordt uitgevoerd. b) met de procedure en de inhuurvoorwaarden. Toelichting: Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee.
 • Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op Hbo-bachelor niveau en/ of Wo-bachelor, -master niveau. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in het werkveld van subsidies. Dit mag zowel aan de aanvragerskant als inschrijverskant zijn. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande wordt de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring als secretaris. Vanuit deze werkervaring dient deze in ieder geval de volgende werkzaamheden te hebben uitgevoerd: a) stukken voorbereiden; b) agenda samenstellen; c) voorzitten van vergaderingen; d) verslaglegging doen en notuleren. Toelichting: Benoem in het cv het (sub)nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande wordt de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met werkzaamheden op het gebied van het voeren van een financiele administratie. Deze werkzaamheden dienden in ieder geval het op projectniveau op orde hebben van budgetten. Het betreft het opstellen en controleren en bijhouden en beheren van alsmede rapporteren over budgetten. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.

Wensen

 • Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en werkervaring van minimaal 1 jaar met: a) het breed communiceren en specifieke doelgroepen bereiken via social media ( bijvoorbeeld Facebook LinkedIn Twitter). b) voor het organiseren van fysieke en digitale bijeenkomsten. Toelichting: Benoem in het cv het (sub)nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande worden geen punten toegekend.
 • Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectleider in het werkveld van subsidies. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande worden geen punten toegekend
 • Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van het aanvragen en/of beoordelen van Europese subsidies. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande worden geen punten toegekend.
 • Shortlistcriterium 4 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring als secretaris in of bij verschillende organisatieomgevingen in de laatste 5 jaar. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande worden geen punten toegekend
 • Shortlistcriterium 5 De aangeboden kandidaat heeft kennis van het landelijk gebied, blijkend uit bijvoorbeeld ervaring met : plattelandsontwikkeling projecten, leggen van verbindingen in het buitengebied met de stakeholders, leefbaar houden van het buitengebied en kennis van de opgaven in het landelijk gebied. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande worden geen punten toegekend
 • Geef aan: De leverancier is ZZP. De leverancier bemiddeld ZZP als intermediair. De aangeboden kandidaat is in loondienst bij leverancier.
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit. Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Persoonlijke eigenschap 1 De aangeboden kandidaat is daadkrachtig. Uit de ervaring van de kandidaat blijkt besluitvaardigheid en het bewerkstelligen van concrete resultaten. In deze functie dient u om te gaan met een adviescommissie die uit verschillende type leden bestaat, van burgemeesters, zakenlieden en “gewone” burgers. Hier moet besluitvorming plaatsvinden en daar dient de kandidaat mede de grondslag voor te leggen en vanuit deze context besluitvaardig te kunnen zijn. Persoonlijke eigenschap 2 De aangeboden kandidaat is enthousiasmerend en inspirerend. Uit de concrete voorbeelden van de kandidaat blijkt duidelijk dit effect op anderen. In de context: anderen kunnen aanzetten tot het doen van een subsidieaanvraag. In deze functie dient uw om te gaan met een grote variëteit aan geïnteresseerde burgers, waarbij de één een doordachter plan heeft dan de ander. U dient in dat kader mensen te inspireren om een subsidieaanvraag te doen en bent in staat om projecten in het kader van de subsidieaanvragen in de etalage te kunnen zetten als voorbeeld. Persoonlijke eigenschap 3 De aangeboden kandidaat verbindt en is in staat om verschillen tussen partijen te overbruggen. Hoe meer concrete voorbeelden met positief resultaat uit het verleden hoe beter. Persoonlijke eigenschap 4 De aangeboden kandidaat is omgevingsbewust. De kandidaat is aantoonbaar op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en is op de hoogte van politieke ontwikkelingen. De kandidaat benut deze kennis in het bestaande krachten- en zijn of haar werkveld en stelt zich hierin onafhankelijk op zonder het einddoel uit het oog te verliezen. B. Vaardigheden 200/100/50/0 Vaardigheden 1 De aangeboden kandidaat beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Vaardigheden 2 De aangeboden kandidaat is in staat om zelfstandig te werken. De coördinerende werkzaamheden doet u alleen, waarbij u in principe geen directe collega’s heeft. U dient dan ook zelfstandig stukken te kunnen schrijven, de agenda voor te bereiden, projecten op te zetten. Vaardigheden 3 De aangeboden kandidaat is een netwerker pur sang. Uit de ervaring van de kandidaat blijkt een zelf opgebouwd netwerk en activiteiten van het onderhouden van dit netwerk. Tevens kan de kandidaat aangeven hoe hij concreet in korte tijd een nieuw netwerk opbouwt in een nieuwe context. Vaardigheden 4 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring opgedaan met subsidies. Werkervaring met Europese subsidies is een pré. Indien u naast het beoordelen van subsidies ook meerdere malen een aanvraagtraject van het begin tot het einde hebt doorlopen is dat ook een pré. Vaardigheden 5 Hoe borgt de aangeboden kandidaat dat het totale werkpakket zodanig wordt uitgevoerd en de werkzaamheden worden geprioriteerd zodat er geen overschrijdingen plaats vinden van de contractueel overeengekomen uren. En daarbij ook de steakholders tevreden zijn. C. Kennis 200/100/50/0 Kennis 1 De aangeboden kandidaat heeft kennis van het onderhouden en actualiseren van een website. (Hier wordt niet het opzetten van een website bedoeld). Indien u deze ervaring in een werkomgeving heeft opgedaan is dat een pré. Het is ook een pré indien uw kandidaat deze werkzaamheden de afgelopen 4 jaar voor meerdere websites heeft uitgevoerd. Kennis 2 De aangeboden kandidaat heeft financiële ervaring. Hierbij wordt gedacht aan (co)financiering van projecten én kennis van het maken van inhoudelijke en financiële overzichten. Indien de aangeboden kandidaat deze ervaring in een werkomgeving heeft opgedaan is dit een pré. Indien hij deze ervaring in verschillende organisatieomgevingen c.q. contexten heeft gedaan is dit een pré. Kennis 3 De aangeboden kandidaat heeft kennis van projectmatig werken van kleine tot middelgrote projecten. 1) Indien de kandidaat alle fases van één project (voorbereiding, start, midden en einde) heeft doorlopen is dit een pré. 2) Meerdere projecten is pré 3) Indien de kandidaat een trekkende rol in meerdere projecten heeft vervuld is dit een pré. Kennis 4 De aangeboden kandidaat heeft als gevolg van werkervaring kennis van (social) media en gebruikt deze onder andere om contact te leggen met een specifieke doelgroep. Hiermee heeft de kandidaat ervaring opgedaan om zowel de individuele leden van een doelgroep te kunnen bereiken als de doelgroep als geheel, bijvoorbeeld door het organiseren van (fysieke en digitale) bijeenkomsten Kennis 5 De werkzaamheden bevatten allerlei facetten zoals monitoring, verslaglegging, sociaal ondernemer (ondernemer vanuit een maatschappelijk probleem of maatschappelijke missie), makelaar (het samenbrengen van problemen en oplossingen bij subsidieaanvragen) aanjager, woordvoerder administratieve handelingen verrichten. Hoe meer facetten concreet in samenhang door middel van aantoonbare werkervaring in de kandidaat aanwezig zijn, hoe hoger de kandidaat scoort op dit onderdeel. Score Kwaliteit Score Prijs Totaal score
Upload uw CV of een ander relevant bestand.

Related Jobs
 • Full Time
  Noord-Holland

  DE OPDRACHT Organisatie De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vec
 • Full Time

  Functieomschrijving Voor diverse gemeenten zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Participatie. Functieomschrijving Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de uitvoering geborgd blijft (bijvoorbeeld door het toetsen van bepaalde dos
 • Full Time

  Voor DE snelst groeiende Data Analytics organisaties in Nederland is CIMTAQ op zoek naar een Junior/Medior Data Specialist. Heb jij het vermogen om technisch leidinggevende te zijn en de informatievraag van de klant te vertalen waardevolle dataoploss